Finques Badalona

Assegurances

Assegurances de protecció a Finques Badalona

Assegurances

Som especialistes en vetllar per les propietats dels nostres clients, és per això que oferim diferents assegurances de protecció:

  • Assegurança de Comunitats
  • Assegurança de la Llar
  • Assegurança d’Impagament de Lloguer
  • Assegurança de Comerços
  • Assegurança d’Incendis
  • Assegurança de Responsabilitat Civil
  • Assegurança de Defensa Jurídica

Preguntes freqüents assegurances de comunitats

Quan parlem de Continent i quan de Contingut comunitari?

Continent són els elements constructius i instal·lacions fixes de l'edifici, com ara els fonaments, murs, parets, sostres, sòls, envans, canonades, cobertes, portes, finestres... En canvi, el Contingut són aquells béns de propietat comunitària (mobles, taulells, miralls, llums, catifes, útils de neteja, estris de jardiner, extintors i mànegues contra incendis...), situats en les zones comuns de l'edifici.

Com es pot saber si una canonada és privada o comunitària?

Les canonades privades només presten servei a un únic departament (pis o habitatge). Les conduccions comunitàries proveeixen a dos o més departaments, així com al conjunt de l'edifici (baixants d'aigües residuals, desguassos pluvials...); en el cas de les canonades de distribució d'aigües netes, es consideren comunitàries fins a les claus de pas de cadascun dels habitatges.

Si un veí no paga les quotes comunitàries, queda cobert per l'Assegurança de l'edifici?

En cas que la Comunitat contracti la garantia de Defensa Jurídica, l'Assegurança cobreix les despeses de la reclamació de les quantitats pendents de pagament als propietaris morosos, sempre que l'inici del deute es produeixi dins de la vigència de la pòlissa.

Què haig de fer en cas que la meva Comunitat rebi una demanda judicial?

La Comunitat haurà de traslladar la demanda immediatament la companyia per tal que els serveis jurídics puguin analitzar el cas i donin instruccions al President i als veïns. És molt important comprovar que la demanda vagi dirigida contra la Comunitat, i anotar la data exacta en què s'ha rebut, ja que d'això dependran els terminis de contestació.

Preguntes freqüents assegurances de lloguers

Per què necessito contractar una Assegurança d'Impagament de Lloguer?

Per tenir la tranquil·litat i seguretat que en cas d'impagament per part del llogater tinguis garantides les rendes assegurades de lloguer i puguis recuperar l'habitatge.

Quin és el procés que se segueix des que es declara el sinistre fins que es determina el desnonament de l'inquilí?

Una vegada comunicat el sinistre d'impagament passem l'expedient al departament jurídic, que automàticament envia una comunicació a l'inquilí deutor donant-li un termini de vint dies perquè regularitzi la situació. En el cas de no pagar, s'interposa la demanda de desnonament i reclamació de deute.

Si el llogater es declara insolvent, rebré igualment la meva indemnització?

Sí en el cas de l'assegurança de Grupo Mutua Propietarios paga les rendes de lloguer independentment que es declari al llogater insolvent.

Em retornen part de la prima que he pagat si el meu llogater abandona l'habitatge abans d'acabar l'anualitat de la pòlissa?

En cas que es rescindeixi el contracte de lloguer durant les dues primeres anualitats del segur, retornem la part proporcional de prima no consumida, amb un màxim de 6 mesos i sempre que no s'hagin declarat sinistres. A partir de la renovació del tercer any retornem la totalitat de la prima no consumida de l'anualitat en curs, sempre que no s'hagin declarat sinistres. Per a això s'haurà d'adjuntar la rescissió del contracte de lloguer signat per les parts.