Finques Badalona

Administració de lloguers i patrimonis

Administració de lloguers i patrimonis

Administració de lloguers i patrimonis

L’objectiu principal és que els nostres clients aconsegueixin la millor rendibilitat amb les mínimes preocupacions, optimitzant el valor del seu patrimoni al màxim.

Els nostres serveis inclouen:

 • Representació de la propietat
 • Cobrament de rendes mensuals als arrendataris.
 • Revisions d’IPC.
 • Aplicació increments legalment establerts.
 • Negociació i renovació de contractes amb arrendataris.
 • Control de morositat.
 • Gestió d’incidències.
 • Pagaments per compte de l’arrendador.
 • Ingrés i recuperació de fiances.
 • Formalització liquidacions MENSUALS a la propietat i pagament saldo resultant.
 • Possibilitat de subscriure els contractes d’arrendament en nom de la propietat.

Preguntes freqüents

Quins requisits he de complir per poder llogar un pis que tingui en propietat?

Per poder llogar l’habitatge és necessari disposar d’un títol que acrediti la propietat o el dret de gaudir dels fruits del bé  (usdefruit). També cal disposar del certificat d’eficiència energètica i de la cèdula d’habitabilitat en vigor.

Què és la cèdula d'habitabilitat? I el certificat d'eficiència energètica?

La cèdula d'habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat segons la normativa vigent. La cèdula també indica el número de persones que poden ocupar un habitatge.

El certificat d'eficiència energètica és el document que acredita que l’habitatge té una determinada qualificació energètica i s’acredita amb l’etiqueta d’eficiència energètica.

Com es determina la renda d'un contracte d'habitatge habitual?

D'acord amb la llei 12/2023 pel Dret a l'Habitatge els preus dels lloguers estan limitats quan es tracta d'habitatges que es troben a zones tenses.

En aquest cas, els preus dels nous contractes estaran condicionats segons diferents condicions i escenaris:

- Grans Tenidors (5 habitatges o més)

- Petits tenidors

- Habitatges que no han estat llogats en els últims 5 anys

Quina és la durada mínima d'un contracte?

La durada del lloguer és lliure en qualsevol cas, ara bé, la llei estableix unes pròrrogues legals obligatòries pel cas dels Arrendaments Urbans, en el cas que la durada pactada del contracte sigui inferior a la mínima establerta per la llei. En el cas de les persones físiques la durada mínima és de 5 anys i, en el cas de les jurídiques, de 7 anys.

Pel que fa als contractes d'arrendament d'ús diferent d'habitatge, el pactin lliurement les parts.

Què és l'índex de referència de preus de lloguer?

És un indicador que permet calcular l'import màxim i mínim de la renda contractual d'un habitatge, basant-se en els metres, la zona i les característiques específiques del mateix.

Quin és el termini per notificar la finalització del contracte d'arrendament d'habitatge habitual?

Des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei, 7/2019, d’1 de març, el termini de preavís que ha de respectar l’arrendador per notificar la finalització del contracte a l’arrendatari és, com a mínim, de 4 mesos. En el cas de l’arrendatari, serà de 2 mesos d’antelació.

És obligatori fer el dipòsit de la fiança?

D'acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, és obligatori dipositar una fiança a l'INCASÒL. En els casos d’arrendaments d’habitatge el mínim legal haurà de ser una mensualitat de la renda i un màxim de tres mensualitats de la mateixa. En els casos d’arrendaments d’ús distint a habitatge el mínim legal obligatori serà de dues mensualitats i no tindrem màxim legal.